INTEGRITETSPOLICY – KANDIDATER

Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och behandlar din information samt dina rättigheter.

VILKA UPPGIFTER HANTERAR VI?

Vi hanterar exempelvis kontaktuppgifter, och information om dina kompetenser och tidigare arbetslivserfarenhet. Uppgifterna samlas in genom dina kontakter med oss, t.ex. när du skickar oss din CV eller sparar ner den i vår CV-databas Team Tailor, träffar oss på intervju eller när vi kontaktar dig t.ex. via sociala medier och frågar om vi får använda dina uppgifter.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig möjligheten att hitta en ny anställning eller ett nytt konsult-uppdrag, samt för att kunna tillhandahålla våra tjänster till våra kunder. Nedan följer exempel på ändamål för vilka vi gör detta och på vilken rättslig grund.


Tillhandahållande av tjänsten
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till våra kunder, fullgöra ingångna avtal med kunder och tillvarata våra rättigheter enligt ingångna avtal. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kandidat.

Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal


Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel när du ingår i någon av våra rekryterings-processer, eller för att uppdatera dig om tillgängliga positioner.

Rättslig grund: Berättigat intresse


Utveckling av tjänster
Vi behandlar data för att utveckla, optimera och hantera våra tjänster samt våra processer för att långsiktigt leverera de bästa tjänsterna till dig och till våra kunder. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik kring hur våra tjänster används.

Rättslig grund: Berättigat intresse


Direktmarknadsföring
Vi kan komma att behandla olika typer av data för att kunna marknadsföra våra tjänster, t.ex. utbildningar, direkt till dig. För dessa ändamål kan vi komma att kommunicera med dig genom e-post eller telefon.

Rättslig grund: Berättigat intress


Efterlevnad av lagar
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Vi kontaktar dig minst vart 3:e år och påminner dig om att vi avser att fortsätta att spara dina uppgifter så länge du inte motsätter dig detta. Om du ber oss radera uppgifterna så gör vi det, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem så länge den aktuella lagen kräver (t.ex. bokföringslagen).

TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.


Till kunder

När du ingår i en av våra rekryteringsprocesser behöver vi dela med oss av information om dig till våra kunder. Vi skickar dock aldrig din CV till tredje part utan ditt medgivande.


Till underleverantörer

Vi anlitar olika underleverantörer för att hjälpa oss i vår verksamhet. Det kan innebära att även de behöver viss information om dig. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än det vi beslutar.


Till övriga mottagare

Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighets-beslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med bransch-standard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

DINA RÄTTIGHETER

Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig.

Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”.
Scientific Solutions
Wallingatan 26 B
111 24 Stockholm
Sverige


Rätt till rättelse
Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt till radering
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
 • Om behandlingen sker för direkt-marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • Om du motsätter dig personuppgifts-behandling som sker efter en intresse-avvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.


Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.


Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt- marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.


Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på skyldighet enligt lag.


Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

 

Skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig
Scientific Solutions Scandinavia AB, org.nr. 556915-8016, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas hos Scientific Solutions. För att kontakta oss angående integritetspolicyn, hör av dig till [email protected]


Ändring av integritetspolicyn
Scientific Solutions kan komma att ändra denna integritetspolicy.  Du kan alltid finna den på vår kandidatportal och ändringar kommer att annonseras där och vara synliga när du loggar in.

INTEGRITETSPOLICY – KUNDER

Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och behandlar din information samt dina rättigheter.

VILKA UPPGIFTER HANTERAR VI?

Vi hanterar exempelvis kontaktuppgifter, information om vilka tjänster du har använt dig av hos oss och hur du använder dem. På företagsnivå sparas ytterligare uppgifter, t.ex. för att hantera betalningar. Uppgifterna samlas in på olika sätt, t.ex. när du blir kund hos oss eller när du är i kontakt med vår kundservice.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Nedan följer exempel på ändamål för vilka vi gör detta och på vilken rättslig grund.


Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till dig och företaget du representerar, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtal. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för våra tjänster, felsöka och åtgärda fel samt hantera synpunkter och reklamationer.

Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal


Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig serviceinformation och uppdateringar för att de tjänster vi levererar till dig ska fungera så bra som möjligt. Vi behandlar även personuppgifter när vi är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Rättslig grund: Berättigat intresse


Utveckling av tjänster
Vi behandlar data för att utveckla, optimera och hantera våra tjänster samt våra processer för att långsiktigt leverera de bästa tjänsterna till våra kunder. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik kring hur våra tjänster används.

Rättslig grund: Berättigat intresse


Direktmarknadsföring
Vi kan komma att behandla olika typer av data för att kunna marknadsföra våra tjänster, t.ex. utbildningar, direkt till dig. För dessa ändamål kan vi komma att kommunicera med dig genom e-post eller telefon.

Rättslig grund: Berättigat intresse


Efterlevnad av lagar
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina uppgifter så länge som du kan bli aktuell som kund hos oss. Om du ber oss radera uppgifterna så gör vi det, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem så länge den aktuella lagen kräver (t.ex. bokföringslagen).

TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.


Till underleverantörer

Vi kan komma att anlita underleverantörer för att hjälpa oss i vår verksamhet. Det kan innebära att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än det vi beslutar.


Övriga mottagare

Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med bransch-standard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast vissa av våra anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är reglerad.

DINA RÄTTIGHETER

Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till invändning
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig.

Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”.
Scientific Solutions
Wallingatan 26 B
111 24 Stockholm
Sverige


Rätt till rättelse
Vi arbetar för att de personuppgifter som vi behandlar skall vara korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt till radering
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
 • Om behandlingen sker för direkt-marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • Om du motsätter dig personuppgifts-behandling som sker efter en intresse-avvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.


Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.


Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.


Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en skyldighet enligt lag.


Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande data-skyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

 

Skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig
Scientific Solutions Scandinavia AB, org.nr. 556915-8016, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas hos Scientific Solutions. För att kontakta oss angående integritetspolicyn, hör av dig till [email protected]


Ändring av integritetspolicyn
Scientific Solutions kan komma att ändra denna integritetspolicy.  Du kan alltid finna den på vår kandidatportal och ändringar kommer att annonseras där och vara synliga när du loggar in.